પ્રધાનમંત્રીએ આયુર્વેદ પ્રવર્તક ડૉ. બાલાજી તાંબેના અવસાન અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આયુર્વેદ ચિકિત્સક અને યોગના પ્રસ્તાવક…