પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પેડ્રો સાંચેઝને સ્પેનના વડા પ્રધાન તરીકે પુનઃ ચૂંટવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પેડ્રો સાંચેઝને સ્પેનના વડાપ્રધાન તરીકે…