ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી શ્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સૌજન્ય શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી

મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર ભાઇ મોદીના…