વરવી તસવીર : પ્રમુખની રક્ષા માટે આવેલા પાંચ હજાર નેશનલ ગાર્ડને રસ્તે રઝળતા છોડી દેવાયા

એક અમેરિકા, સંયુક્ત અમેરિકા અને માનવતાવાદી અમેરિકાની વાતો કરનારા…