સુપ્રીમે ગુજરાત સરકારને ઝાટકી નાંખી, ઉજવણીના બદલે ગાઈડલાઈન્સનું પાલન કરાવો !

ગુજરાત હાઈકોર્ટના કોરોના ગાઈડલાઈન્સ અંગેના નિર્દેશ મામલે કોર્ટેમાં સુનાવણી…