સવાલ ????

સવાલ ????
એકવાર ઈશ્વર જો મળી જાય મુજને,
અંતરમાં સંઘરેલો સવાલ પૂછું તુજને,
ભાગ્યના લખનારે કેમ ભાગ્યના ભેદ કીધા ?
હાથો માં નથી તો ય હૈયા મેળવી દીધા,
લાગણીના દરિયામાં ડૂબ્યા અમે શીદને ?
અંતરમાં સંધરેલો સવાલ પૂછું તુજને….