આગ જેવી ઘટનાનો સામનો કરવા સિવિલમાં ફાયર વિભાગે 70થી વધુ કર્મચારીઓને તાલીમબદ્ધ

સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આગ જેવી સંભવિત દુર્ઘટનાનો સામનો કરવાં…