અટલ વીમા કલ્યાણ યોજના હેઠળ હવે ઓનલાઇન ક્લેમ કરી શકાશે, ફિઝિકલી ક્લેમ કરવાની પ્રોસેસ બંધ કરવામાં આવી

વીમા કલ્યાણ યોજનાના એફિડેવિટ ફોર્મમાં દાવો પ્રસ્તુત કરવાની શરત…