અમદાવાદ, ઓખા અને ગાંધીધામથી ખુર્દા રોડ તથા અમદાવાદથી ભુવનેશ્વર જવાવાળી સ્પેશિયલ ટ્રેનો હવે પુરી સ્ટેશન સુધી જશે

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા  યાત્રીઓની માંગ અને તેમની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેન નંબર 02844/02843  અમદાવાદ- ખુર્દા રોડ – અમદાવાદ, ટ્રેન સંખ્યા 08406/08405 અમદાવાદ- -ભુવનેશ્વર-અમદાવાદ, ટ્રેન સંખ્યા 08402/08401 ઓખા-ખુર્દા રોડ-ઓખા અને ટ્રેન સંખ્યા 02973-02974 ગાંધીધામ-ખુર્દા રોડ-ગાંધીધામ સ્પેશિયલ ટ્રેનો હવે પુરી  સ્ટેશન સુધી જશે. 

     1) ટ્રેન નંબર 02844 અમદાવાદ- ખુર્દા રોડ સુપર ફાસ્ટ સ્પેશિયલ 01 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ સાંજે 18.40 વાગ્યે અમદાવાદ થી ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 08.55 વાગ્યે પુરી પહોંચશે . વાપસી માં ટ્રેન નંબર 02843 ખુર્દા રોડ – અમદાવાદ સ્પેશિયલ પુરી થી 01 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ સાંજે 17.30 વાગ્યે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 07.25 વાગ્યે અમદાવાદ પહોંચશે.

     2) ટ્રેન નંબર 08406 અમદાવાદ-ભુવનેશ્વર સ્પેશિયલ તારીખ 02 ઓક્ટોબર 2020 થી સાંજે 18.40 વાગ્યે અમદાવાદ થી ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 08.10 વાગ્યે પુરી પહોંચશે. વાપસી માં ટ્રેન નંબર 08405 ભુવનેશ્વર-અમદાવાદ સ્પેશિયલ 30 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ 18.20 વાગ્યે પુરી થી ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 07.25 વાગ્યે અમદાવાદ પહોંચશે. અગાઉ જાહેર કરેલા સ્ટોપેજ સિવાય આ બંને ટ્રેનો ને ખુર્દા રોડ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે

    3) ટ્રેન નંબર 08402 ઓખા-ખુર્દા રોડ સ્પેશિયલ 07 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ સવારે 08.30 વાગ્યે ઓખા થી ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 10.20 વાગ્યે પુરી પહોંચશે. વાપસી માં ટ્રેન નંબર 08401 ખુર્દા રોડ-ઓખા સ્પેશિયલ પુરી થી 04 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ 09.25 વાગ્યે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે બપોરે 13.50 વાગ્યે ઓખા પહોંચશે.

   4) ટ્રેન નંબર 02973 ગાંધીધામ- ખુર્દા રોડ સુપર ફાસ્ટ સ્પેશ્યલ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, 2020 થી રાત્રે 23.00 વાગ્યે ગાંધીધામ થી ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સાંજે  19.00 વાગ્યે પુરી પહોંચશે. વાપસીમાં ટ્રેન નંબર 02874 ખુર્દા રોડ-ગાંધીધામ સુપર ફાસ્ટ સ્પેશ્યલ પુરી થી 03 ઓક્ટોબર 2020 થી  રોજ સવારે 10.30 વાગ્યે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 06.40 વાગ્યે ગાંધીધામ પહોંચશે.