કોવિડ -19 પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓ

સ્વાસ્થ્ય સંશોધન વિભાગ હેઠળની એક સ્વાયત્ત સંસ્થા ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ અનુસાર, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન અને જુલાઈ 2020 દરમિયાન કોવિડ -19ના પરીક્ષણ માટે સમગ્ર ભારતમાં અધિકૃત તથા નવી સ્થાપવામાં આવેલી કુલ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓની મહિના મુજબની વિગતો:

મહિનાકોવિડ –19 માટે શરૂ કરવામાં આવેલી લેબોરેટરીની સંખ્યા
માર્ચ, 2020152
એપ્રિલ, 2020247
મે, 2020275
જૂન, 2020367
જુલાઈ, 2020298