નજદીક છે

ઉતરો હવે અંદર
ઈશ નજદીક છે.

જીવવું આજે જ
જિંદગી જરીક છે.

સમાચાર શું પૂછો?
સૌને અહીં ઠીક છે.

ચહેરે આ મહોરું
અસત્યનું પ્રતીક છે.

માણસ થવાની વાત
બિલકુલ સટીક છે.

ને,પરપોટાની જાત
હોવાની ઘડીક છે.

– નિલેશ બગથરિયા “નીલ”